Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

 1. SADRŽAJ ARANŽMANA

 

Organizator všaeg putovanja, Jakopić travel, jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu kojeg on organizira I koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti I na opisan način, osim u slučaju izuzetnih okolonosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti I sl.)

 

 1. PRIJAVA I UPLATE

 

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja, kao I u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja.

 

* Prilikom prijave gost uplaćuje 40% vrijednosti aranžmana, a preostalih 60% iznosa treba uplatiti najkasnije 14 dana prije polaska na put.

 

* Za rezervacije “na upit” uplaćuje se predujam prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćenog predujma. Ako gost ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je upčinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćeni predujam za pokriće troškova rezervacije.

 

Na dan prijave gost potpisuje Ugovor pod naznakom “upoznat sam s programom I Uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaćam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje”. Na taj način sve što je navedeno u ovim Uvjetima postaje pravna obaveza I za putnika I za organizatora.

 

 1. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

 

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje, sve što je organizator naveo u programu putovanja.

 

Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave I doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne I posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plćaaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža ili u valuti kako je navedeno u programu putovanja.

 

Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunavaju se prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na dan putovanja.

 

Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih I drugih usluga, odnosno, u slučaju promjene vrijednosnog odnosa vlauta koje su osnova za izračunavanje cijena aranžmana. Za povišenje cijena aranžmana do 10% gost nema pravo raskinuti ugovor, a za povišenje cijena veće od 10% gost ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na nadoknadu štete.

 

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

 

Ponuđeni smještajni objekt, restorani, prijevozna sredstva I dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga I dr. pojedinih mjesta I zemalja su različiti I nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

 

 

5. PROMJENA PROGRAMA

 

Organizator putovanja ima pravo izmijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (vidi točku 1.). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

 

6. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

 

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolonosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave I prodaje programa organizatoru bile bi opravdanim razlogom da program ne objavi I ne prima prijave aranžmana.

 

Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator objavljuje minimalni broj putnika. Organizator je dužan sve goste izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije putovanja, a kod jednodnevnih putovanja najmanje 1 dan prije putovanja.

 

7. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

 

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pisanim putem. Datum pisanog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici:

 

* za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn * za otkaz od 29 do 22 dana prije putovanja naplaćuje se 25% cijene aranžmana

 

* za otkaz od 21 do 15 dana prije putovanja naplaćuje se 40% cijene aranžmana

 

* za otkaz od 14 do 8 dana prije putovanja naplaćuje se 80% cijene aranžamana

 

* za otkaz do 7 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana

 

* ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator naplaćuje

 

cjelokupni iznos aranžmana.

 

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo napalte stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se I na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao I na sve ostale bitne promjene. Ako gost koji otkazuje putovanje nađe novog koristnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize, avio karata I polica osiguranja.

 

8. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

 

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao I izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravimai interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan gostu pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu I odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

 

Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena I neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1.), te zbog korištenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima I međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima ptunik podmiruje sve dodatne troškove.

 

9. OBVEZE PUTNIKA

 

Gost je dužan:

 

* posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev gosta, kada je to moguće, uz naplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator puta ne jamči ishođenje viza;

 

* cijepiti se I posjedovati potvrde I dokumente o cijepljenju za putovanja u zemljama za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže lječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja, ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 10.

 

*poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se boravi tijekom putovanja

 

* pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri

 

*pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom putovanja

 

*prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana ili Ugovor o putovanju).
U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik odgovara organizatoru putovanja za učinjenu štetu.

 

10. PRTLJAGA

 

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima, te do 20 kg prtljage na redovnim zračnim linijama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se prepručuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva, odnosno, u agenciji.

 

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (prepuručuj se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu.

 

11. PUTNO OSIGURANJE

 

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine br. 68/07 – u daljnjem rekstu Zakon), djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obavezni su gostu ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao I osiguranja od otkaza putovanja, koji se nudi kako za putovanja u inozemstvo tako I u Republici Hrvatskoj. Prihvaćanjem Ugovora o putovanju, kojeg čine I ovi Opći uvjeti putovanja, gost potvrđuje da mu je bilo ponuđeno putno osiguranje.

 

12. SMJEŠTAJ U SOBE I APARTMANE

 

Ako gost nije izričito ugovorio sobu / apartman s posebnim odlikama, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu / apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu I cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti gostov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat I sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

 

13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pisani prigovor. Svaki gost (nositelj Ugovora) prigovor podnosi zasebno, organizator neće primiti u postupak skupne pritužbe.

 

Postupak u svezi s prigovorom je sljedeći:

 

* odmah, na samome mjestu, gost reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja, odnosno, kod predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluge. Gost je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora I izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara plaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu gostovu reklamaciju, niti će na nju odgovoriti.

 

* Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

 

*Najkasnije 8 dana po povratku putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.  

 

*Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odredišta putovanja. 

 

*Dok organizator ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

 

Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

 

Gost koji nije zadovoljan odgovorom organizatora putovanja, a koristio je usluge agencije člana UHPA-e I pridržavao se svih naprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom I raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA-e. U skladu s Pravilinkom o arbitraži, cjelokupni postupak bi trebao biti dovršen u narednih mjesec dana. Ovim će postupkom ili organizator pristati na nadoknadu štete, ili će gost uz minimalne troškove saznati da nije u pravu.

 

  1. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

 

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečenu na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja:

 

EUROHERC OSIGURANJE d.d., Kralja Tomislava 30, 40000 Čakovec, telefon: 040 492 999,

 

te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

 

Broj police za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana osiguranja: 804056751

15. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Jakopić travel d.o.o. Ima kod osiguravajućeg društva EUROHERC OSIGURANJE d.d. sklopljenu Policu osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana broj 804056748 u slučaju štete koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

 

   1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana I koristit će se za daljnju komunikaciju. Jakopić travel d.o.o. se obavezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno, ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade I čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Jakopić travel d.o.o..

 

 1. INFORMACIJE

 

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti navedene u samom programu putovanja.

 

18. NADLEŽNOST SUDA

 

U smislu točke 13. ovih Uvjeta, gost iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako gost nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

 

19. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Turistička agencija Jakopić travel se obvezuje da će poštivati privatnost svih svojih korisnika.  Osobni podaci putnika koriste se u svrhu realizacije ugovorenog putovanja i koristit će se za daljnju komunikaciju. Jakopić travel se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane Jakopić travela, možete nas kontaktirati putem pošte ili e- pošte na:

 

  •  Jakopić travel, Katarine Zrinski 2, 40000 Čakovec

 

  • Službenik za zaštitu podataka u Jakopić travelu:
   e-pošta:  zastitaosobnihpodataka@jakopic-travel.hr
   Tel.: 040 396 090

 

 

20. UPOZORENJE

 

Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s organizatorom putovanja odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Moguća / predviđena odstupanja od ovih Uvjeta moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem Ugovora putnik u cijelosti prihvaća program I Uvjete putovanja. Ovo izdanje teksta Općih uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

 

21. NAPOMENE

 

Cijene u kunama čilne protuvrijednost EUR-a po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke HNB na dan izračuna te podliježu promjeni promjenom tečaja, ali ne niže od početne cijene.

 

U Čakovcu, 25. svibnja 2018.

JAKOPIĆ TRAVEL

TURISTIČKA AGENCIJA

OIB: 19916402178

Katarine Zrinski 2, 40000 ČAKOVEC

ID: HR-AB-40-870088217

 

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI TURISTIČKE AGENCIJE JAKOPIĆ TRAVEL “Izjava”

POLITIKA PRIVATNOSTI TURISTIČKE AGENCIJE JAKOPIĆ TRAVEL “Izjava”

Turistička agencija Jakopić-travel  prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poklanjajući pritom posebnu pažnju njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju Vam se detaljne informacije o tome zašto i na koji način Jakopić travel prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.

Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

1. TKO SU VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE PODATAKA?

Pravni termin “voditelj obrade podataka” označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Pravni termin “izvršitelj obrade podataka” označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje Vaše osobne podatke u ime voditelja obrade podataka u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Jakopić travel u okviru svojeg poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno od okolnosti posla tijekom kojeg se vrši obrada podataka, pri čemu Jakopić travel s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.
Određeni osobni podaci su Jakopić travelu nužni kako bi Vam mogao pružiti određene usluge. Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke Jakopić travelu, isto možete odbiti, no tada Jakopić travel možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.

2. KOJE OSOBNE PODATKE JAKOPIĆ TRAVEL PRIKUPLJA?

U svom poslovanju  Jakopić travel može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:

 • Ime i prezime;

 • Dob/datum rođenja;

 • Adresa;

 • Kontakt podaci (adresa e-pošte i broj (mobilnog) telefona);

 • Vrsta, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta;

 • Broj, datum i mjesto izdavanja vize;

 • Vlastoručni potpis;

 • Podaci o kreditnim/debitnim karticama i broju bankovnog računa;

3. KAKO JAKOPIĆ TRAVEL  PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?

Jakopić travel  prikuplja Vaše osobne podatke na dva osnovna načina:

 • Izravno od Vas

 • Neizravno:

  • od sub-agenata s kojima poslujemo, ili

  • od trećih osoba koje u Vaše ime s nama sklapaju ugovor o korištenju naših usluga (npr. društva koja organiziraju putovanja za svoje zaposlenike)

4. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Jakopić travel prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe. U određenim slučajevima Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje.
Svrhe u koje Jakopić travel prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:

  • Sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga;

  • Informiranje o proizvodima i uslugama Jakopić travela;

  • Izvršavanje zakonskih obveza Jakopić travela;

Za pojedine prethodno navedene svrhe, Jakopić travel vrši prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole.
U određenim slučajevima Jakopić travel može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke bez Vaše privole, ako su takvo prikupljanje i obrada nužne u svrhu:

  • Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora;

  • Poštovanje pravnih obveza Jakopić travela;

  • Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;

  • Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Jakopić travela;

  • Potrebe legitimnih interesa Jakopi ć travela  ili treće strane, osim kada su Vaši interesi ili temeljna prava i slobode jači od tih interesa.

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Jakopić travel ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, Jakopić travel u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka:

  • Avio prijevoznici;

  • Autobusni prijevoznici;

  • Ugostiteljski objekti;

  • Smještajni objekti;

  • Druge putničke ili turističke agencije;

  • Osiguravatelji;

  • Banke;

Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Jakopić travel također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka:

  • Druge putničke ili turističke agencije;

  • Društva koja za  Jakopić travel obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke);

Dodatno, Jakopić travel može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili poslovnih udjela Jakopić travela(uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.

6. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?

Uzimajući u obzir djelatnost Jakopić travela koja obuhvaća pružanje usluga putničke agencije, Vaše će osobne podatke obrađivati osobe navedene pod točkom 5. unutar EU, ali i u državama izvan EU (npr. u slučaju angažmana podizvođača iz druge države za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka).
Međutim, Jakopić travel osigurava da će dotične osobe uvijek biti vezane ugovornim obvezama na osiguranje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.
Prema Mišljenju br. 7/2010 Radne skupine za zaštitu osobnih podataka iz članka 29. Direktive 95/46, osobni podaci korisnika usluge mogu se prenositi društvima koja posluju u državama izvan EU (npr. druga putnička ili turistička agencija koja djeluje kao subagent; smještajni objekt u koji se u konkretnom slučaju smješta korisnik usluge), međutim mora se pritom raditi samo o onim osobnim podacima koji su nužni za pružanje usluge koje dotično društvo pruža i koji će se obrađivati isključivo u poslovne svrhe.
Jakopić travel  ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke učiniti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše osobne podatke koje Jakopić travel prikuplja i obrađuje, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

  • Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke Jakopić travel posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;

  • Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima Jakopić travel raspolaže istiniti, točni i ažurni;

  • Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podatka koje Jakopić travel obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.;

  • Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;

  • Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka;

  • Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Jakopić travelu ili nadležnom nadzornom tijelu;

  • Povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole.

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca dostupnog u poslovnici Jakopić travela.

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

U svakom trenutku možete Jakopić travelu uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe.
Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa Jakopić travela, nakon čega Jakopić travel više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.
Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.

9. KOLIKO DUGO JAKOPIĆ TRAVEL  ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?

Jakopić travel  čuva Vaše osobne podatke do isteka razdoblja od maksimalno dvije godine od trenutka prestanka ugovornog odnosa između Vas i Jakopić travela, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim nacionalnim ili europskim propisima. Jakopić travel neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

10. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI JAKOPIĆ TRAVEL?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane Jakopić travela, možete nas kontaktirati putem pošte ili e- pošte na:

  •  Jakopić travel

             Katarine Zrinski 2

             40000 Čakovec

  • Službenik za zaštitu podataka u Jakopić travelu:
   e-pošta:  zastitaosobnihpodataka@jakopic-travel.hr
   Tel.: 040 396 090

11. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Jakopić travel redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Izjave dostupna na web stranici Jakopić travela: www.jakopic-travel.hr
U slučaju značajne promjene sadržaja Izjave koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.

 

 

Posljednji programi

Sarajevo

Valentinovo u Sarajevu

JOŠ 2 MJESTA

Cijena: 555,00 kn
Datum: 16.-17.2.2019.
Lokacija: Bosna i Hercegovina
Kategorija:
carnival2

Karneval u Veneciji – 1 dan

Cijena: 280,00 kn
Datum: 16.2.,23.2.,02.03.2019.
Lokacija: Italija
Kategorija: Izdvojena ponuda.
Rijeka_karneval

Karneval u Rijeci

Budi što želiš … Dođi na Riječki karneval 2019.!

Cijena: 145,00 kn
Datum: 3.3.2019.
Lokacija: Hrvatska
Kategorija: Izdvojena ponuda.Jednodnevna putovanja.